Buurtvereniging het Welpelo

Huishoudelijk reglement van de buurtvereniging.

Huishoudelijk reglement Buurtvereniging “Het Welpelo”

 

1.    De buurtvereniging “Het Welpelo” brengt door middel van door het bestuur geplande activiteiten, op zijn tijd, gezelligheid in de wijk.

 

2.    De buurtvereniging “Het Welpelo” bestaat uitsluitend uit de volgende leden:

 

a)    Gezinnen die woonachtig zijn in de straten Het Welpelo en Welpeloweg

b)    Hij of zij die bij één van deze gezinnen woonachtig is.

c)    Gezinnen die wegens verhuizing uit de buurt zijn vertrokken, maar in Overdinkel woonachtig blijven en op eigen verzoek lid blijven.

 

3.    Van iedere activiteit krijgen de leden vooraf bericht. Naar die activiteiten mogen geen introducés worden meegenomen.

 

4.    Ieder jaar in april zal een ledenvergadering worden uitgeschreven.

 

5.    Het bestuur bestaat uit zeven leden, die tenminste voor één jaar zitting hebben. Door het bestuur zullen jaarlijks twee bestuursleden worden aangewezen die reglementair aftredend zijn. Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk één dag voor de ledenvergadering te melden bij het secretariaat van de buurtvereniging.

 

6.    Op verzoek van tenminste tien leden zal een buitengewone ledenvergadering, binnen twee weken, worden bijeengeroepen.

 

7.    De taken van het bestuur zullen binnen het bestuur worden geregeld. Tijdens de ledenvergadering kan op verzoek van één van de leden schriftelijk, uit bestuursleden en bij meerderheid van stemmen, een voorzitter worden gekozen.

 

8.    Jaarlijks krijgen de leden op de ledenvergadering een globaal financieel overzicht.

 

9.    De kascontrolecommissie, die één keer per jaar (één maand voor de jaarvergadering) de boeken controleert, bestaat uit twee leden waarvan er jaarlijks één aftredend en niet herkiesbaar is. Ook zal er tijdens de vergadering een reservelid worden aangewezen. Het reservelid vervangt na één jaar de ander.

 

10.  Een lid van de buurtvereniging “Het Welpelo” betaalt zijn contributie automatisch per bank of giro. Per kas kan uitsluitend minimaal per half jaar worden betaald. Het 1e deel vóór 31 maart en het 2e deel vóór 30 september van het lopende jaar.

 

11.  Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de penningmeester te gebeuren, per 1 januari of 1 juni van het lopende jaar. De nog niet betaalde contributie over de periode waarin men nog lid is/zal zijn, moet wel worden voldaan. De betrokkene dient bij automatische betaling zelf de machtiging bij de bank of giro in te trekken.

 

12.  Alleen indien het secretariaat schriftelijk in kennis wordt gesteld van een 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijk of van een geboorte of overlijden zal hier door het bestuur aandacht aan worden geschonken.

 

13.  Mocht om welke reden dan ook de buurtvereniging “Het Welpelo” worden ontbonden, dan zal het nog aanwezige saldo aan een door de extra bijeengeroepen vergadering aangewezen Overdinkelse instelling worden geschonken.

 

14.   Voor die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de buurtvereniging.

 

Overdinkel, 21 juli 2011